O folwarku

      W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje obecnie projekt pn. "Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach" na podstawie Priorytetu 6 - Turystyka i kultura, Działanie 6.3 "Turystyka biznesowa". Całkowita wartość projektu wynosi 6 196 124,58 zł, w tym wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 930 071,20 zł.

Celem powstania "Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach" jest przede wszystkim:

  • rozwój turystyki biznesowej poprzez łączenie nauki z biznesem,
  • wykorzystanie pozycji Dolnego Śląska w międzyregionalnej i międzynarodowej sferze biznesowej, zwiększenie potencjału organizacyjnego imprez wysokiej rangi w regionie.

Główni interesariusze "Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach" to:

  • turyści biznesowi z kraju i zza granicy odwiedzający Wrocław,
  • uczestnicy i organizatorzy kongresów, konferencji, szkoleń, seminariów, eventów branżowych, sympozjów, wystaw, prezentacji oraz podobnych imprez biznesowych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • kadra szkoleniowa,
  • pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


      Projekt "Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach" przyczynił się do powstania nowoczesnego, na miarę XXI wieku, obiektu konferencyjnego, wyposażonego w nowoczesne, multimedialne techniki teleinformatyczne służące do przekazu informacji uczestnikom imprez biznesowych. Spośród założonych do realizacji imprez odbywać się tu będą m.in. szkolenia, konferencje i wykłady z zakresu wykorzystania "ładu informacyjnego" w zakresie środków instytucjonalnych, usługowych, gospodarczych i technicznych infrastruktury informacyjnej. W Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowego w Pawłowicach prowadzone będą konferencje z zakresu rozwoju nauki w dziedzinie nowoczesnych technik teleinformatycznych i ich wpływu na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Oczekiwany rezultat to:
  • osiągnięcie wskaźnika wykorzystania Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach przez 9000 turystów w skali pierwszego roku działalności;
  • tworzenie nowych oraz rozwój istniejących centrów wystawienniczych i kongresowych zdolnych obsłużyć imprezy o charakterze co najmniej regionalnym;
  • promocja i marketing regionu jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji kongresów, konferencji, wystaw gospodarczych oraz innych imprez biznesowych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dolnośląska Organizacja Turystyczna Euro 2012 Euro 2012 Wikipedia Pałac Kornów (dawny)